Disclaimer

De voorwaarden van deze disclaimer zijn van toepassing op de website(s): www.spando.nl en www.spando.be . Door deze website(s) te bezoeken en/of de op of via deze website aangeboden informatie te gebruiken, verklaart u zich akkoord met de toepasselijkheid van deze disclaimer.

Privacy

Voor Spando is de bescherming van uw persoonsgegevens zeer belangrijk. Persoonlijke informatie wordt alleen gebruikt voor een beperkt aantal doeleinden. Spando verzamelt geen persoonlijke gegevens van bezoekers van deze website, tenzij u ervoor kiest deze gegevens aan ons ter beschikking te stellen, onder meer door het invullen van het contactformulier op deze website. De informatie die u op deze website achterlaat gebruikt Spando om persoonlijke profielen te creëren teneinde u op een adequate wijze te kunnen informeren over de activiteiten van Spando. Spando respecteert de privacy van alle gebruikers van deze website en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u aan Spando verschaft, vertrouwelijk en in overeenstemming met de AVG wetgeving wordt behandeld. Uiteraard kunt u de door u verstrekte persoonlijke gegevens laten wijzigen en op verzoek laten verwijderen.

Gebruik van de website(s) van Spando

De informatie op deze website is uitsluitend bestemd voor algemene informatiedoeleinden. De inhoud van deze website is gericht op het gebruik van Europese bezoekers.

Door veranderingen in de aard van de wet- en regelgeving en de intrinsieke risico’s van elektronische communicatie, kunnen vertragingen, gebreken of andere onvolkomenheden optreden in het gebruik van deze website of de op deze website verstrekte informatie.

Grote zorgvuldigheid wordt betracht bij het actueel houden van de samenstelling en het onderhoud van de op deze website verstrekte informatie. Spando kan niet garanderen dat deze informatie ten alle tijden volledig en/of juist is. Daarom kunnen er geen rechten aan de informatie op deze website worden ontleend. Spando wijst iedere aansprakelijkheid ten aanzien van de volledigheid, actualiteit en juistheid van de geboden informatie en het (ongestoord) gebruik van deze website uitdrukkelijk van de hand.

Spando aanvaardt dan ook geen aansprakelijkheid voor kosten en directe nog indirecte schade welke ontstaat door gebruikmaking van, het vertrouwen op of handelingen verricht naar aanleiding van de op deze website verstrekte informatie, tenzij er aan de zijde van Spando sprake is van opzet of daarmee gelijk te stellen grove nalatigheid.

 

Informatie van derden

De websites van derden waar de website van Spando (mogelijk) links van heeft opgenomen, worden niet door Spando gecontroleerd, gemaakt en/of onderhouden. Spando aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid en geen enkele verantwoordelijkheid voor de inhoud van deze links. Nog het gebruik en/of de beschikbaarheid van gelinkte websites waarnaar op www.spando.nl en www.spando.be verwezen wordt. Het gebruik van dergelijke links is voor eigen risico.

 

Intellectuele eigendomsrechten

Deze website(s) en de inhoud daarvan is beschermd door het auteursrecht en andere intellectuele eigendomsrechten. Spando behoudt zich de auteursrechten en alle andere intellectuele eigendomsrechten voor met betrekking tot alle via deze website aangeboden informatie, zowel voor wat betreft het ontwerp en de illustraties, als wat betreft teksten, grafisch materiaal en logo’s. Behoudens voor persoonlijk en niet-commercieel gebruik mag niets van deze website of de inhoud daarvan worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, hetzij mechanisch, door fotokopieën, opnamen of op enige andere manier, zonder voorafgaande toestemming van Spando.

 

Wijzigingen

Spando behoudt zich het recht voor de op of via deze website aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, te allen tijden te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen. Het verdient aanbeveling periodiek na te gaan of de op of via deze website aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, is gewijzigd.

 

Toepasselijk recht en bevoegde rechter

Het Nederlands recht is van toepassing op deze website disclaimer. Al de geschillen uit hoofde van of in verband met deze disclaimer zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.

 

Cookiestatement

De website(s) van Spando maakt gebruik van cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die op een computer worden geplaatst en die vervolgens worden uitgelezen door een browser.

Sommige cookies op deze website(s) zijn van essentieel belang, de website(s) werkt zonder deze cookies namelijk niet zoals verwacht. Deze cookies worden ingesteld wanneer u een formulier verzendt, zich aanmeldt bij de website(s) of een andere wijze van interactie met de website hebt door iets te doen dat verder gaat dan klikken op (eenvoudige) koppelingen.

Spando gebruikt ook een aantal niet-essentiële cookies om bezoekers anoniem te volgen of om de functionaliteit en gebruiksvriendelijkheid van deze website(s) te verbeteren. Als u dit liever niet wenst, zullen deze cookies niet worden ingesteld. Een aantal functies van de website(s)  zijn hierdoor dan niet toegankelijk.

Voor het beheren van cookies van derden kunt u ook de instellingen van uw browser aanpassen.

Door voor het gebruik van de Spando website(s) cookies te accepteren, gaat u akkoord met de voorwaarden van dit Cookiestatement.

 

Wat is een cookie?

Spando maakt op deze website(s) gebruik van cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij uw bezoek aan een website op uw computer wordt geplaatst en op uw harde schijf van uw computer bewaard blijft. Zowel Spando als andere partijen kunnen cookies plaatsen.

 

Waar worden cookies voor gebruikt?

Door gebruik van cookies kan er onder meer worden gezorgd dat u bij een bezoek aan deze website(s) niet herhaaldelijk dezelfde informatie ontvangt of moet invoeren.

De meeste browsers kunnen zodanig worden ingesteld dat cookies niet geaccepteerd worden of dat u op de hoogte wordt gesteld wanneer u een cookie ontvangt. Instructies met betrekking tot het aanpassen van de instellingen van de browser vindt u onder ‘Help’ in de toolbar van de meeste browsers. Hoewel u als bezoeker van de website, de website nog steeds kunt bezoeken is het echter mogelijk dat als u cookies niet accepteert bepaalde diensten of elementen van de website niet optimaal functioneren. Het niet accepteren van cookies beperkt het gebruik van onze website(s) en diensten. 

Cookies worden gebruikt voor de volgende doelen:

  • het onthouden van bijvoorbeeld (inlog)namen, adresgegevens en/of wachtwoorden ten behoeve van een efficiënt gebruik van de website(s);
  • het analyseren van het gebruik van onze websites om onze website(s) daarmee te kunnen verbeteren;
  • het verzamelen van gegevens met betrekking tot uw bezoekgedrag om onderzoek naar mogelijkheden voor verdere optimalisering van en communicatie over onze producten en diensten mogelijk te maken.

De op deze website(s) verzamelde gegevens worden door Spando alleen in overeenstemming met de wet gebruikt ter verbetering van onze dienstverlening en op een behoorlijke en zorgvuldige wijze.

De cookies die uw voorkeuren onthouden kunt u uitschakelen middels uw browserinstellingen. U kunt uw browser zo instellen dat u geen cookies meer ontvangt, dit staat uitgelegd in onderstaande alinea ‘Cookies verwijderen of uitschakelen’. In dat geval garandeert Spando niet dat alle diensten en functionaliteiten van de website(s) op een juiste manier werken.

 

Cookies verwijderen of uitschakelen

Indien u bezwaar heeft tegen het gebruik van cookies, dan kunt u via de instellingen van uw browser (internetprogramma) u cookies uitschakelen. Wanneer u de cookies niet accepteert kan dit gevolgen hebben voor het gebruik van de website(s) Spando.

U kunt onze cookies uitschakelen. Houd er dan wel rekening mee dat u mogelijk niet van alle functies van deze website(s) volledig gebruik kunt maken. Hoe u cookies kunt uitschakelen of verwijderen staat hier uitgelegd:

Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=nl  

Edge: https://support.microsoft.com/nl-nl/help/10607/microsoft-edge-view-delete-browser-history

Firefox: https://support.mozilla.org/nl/kb/cookies-verwijderen-gegevens-wissen-websites-opgeslagen

Internet Explorer: https://support.microsoft.com/nl-nl/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies#ie=ie-11

Opera: http://www.opera.com/blogs/news/2015/08/how-to-manage-cookies-in-opera/

Safari (iOS): https://support.apple.com/nl-nl/HT201265

Safari (macOS): https://support.apple.com/kb/PH21411?locale=nl_NL

Cookies bevatten geen persoonsgegevens

Voor de metingen van webstatistieken maakt Spando gebruik van cookies. Doordat een cookie als bestand wordt opgeslagen op uw computer, kunt u bij een vervolgbezoek op de website(s) van Spando worden herkend.

Cookies hebben een (uniek) nummer, maar bevatten geen persoonsgegevens. De website(s) van Spando kan cookies daarom niet gebruiken om u persoonlijk te identificeren. Cookies kunnen ook niet gebruikt worden om u op websites van derden te identificeren.

 

Privacy statement

Dit privacy statement geeft informatie over de verwerking van de persoonsgegevens van gebruikers van de website(s): www.spando.nl en www.spando.be.

Verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens zoals beschreven in dit privacy statement is Spando besloten vennootschap, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel in Nederland onder nummer 70665079. 

Spando respecteert uw privacy en gaat zorgvuldig om met de gegevens die u met ons deelt en verwerkt deze in overeenstemming met de geldende AVG wetgeving. In dit privacy statement wordt vaker gesproken over een termijn van 7 jaar. Dit termijn hanteert Spando wegens belastingtechnische redenen.

 

1.    Welke gegevens verwerkt Spando en waarom?

1.1 Een aanvraag doen

Indien u een aanvraag doet voor een spanplafond, kunt u dit doen via verschillende kanalen, waaronder telefonisch, via de website van Spando , via actie (web)pagina’s, social media, op deelnemende beurzen of markten en op de (kantoor)locatie(s) van Spando. Wanneer u een aanvraag voor een spanplafond doet, vraagt Spando om uw NAW gegevens, geslacht, geboortedatum, e-mailadres, telefoonnummer en andere informatie die nodig is om uw aanvraag in behandeling te nemen. Spando slaat deze gegevens op in een eigen klantendatabase om uw aanvraag te kunnen voltooien en op te volgen. Daarnaast ook om u op de hoogte te houden van onze nieuwste producten, aanbiedingen, tips, inspiraties en mogelijk evaluaties (indien uw tot aankoop van een spanplafond bent overgegaan).

Deze gegevens bewaard Spando gedurende 36 maanden of totdat u aangeeft uzelf hiervoor af te willen melden. Daarnaast biedt bij ieder (nieuws)bericht een mogelijkheid om u af te melden

Het verstrekken van deze persoonsgegevens is niet verplicht. Indien u deze persoonsgegevens niet verstrekt, kan Spando echter uw aanvraag mogelijk niet in behandeling nemen of beantwoorden.

Nadat uw aanvraag is verwerkt, bewaard Spando de gegevens niet langer dan 7 jaar, tenzij de aard van de aanvraag noodzaakt om deze langer te bewaren. 

1.2  Een vraag stellen of een klacht indienen

Spando staat klaar om u te helpen, vragen te beantwoorden en problemen op te lossen. Het team van Spando kunt u via verschillende kanalen bereiken, waaronder per telefoon, via de website, social media en op de kantoorlocatie. Als u een vraag of klacht heeft, vraagt Spando uw NAW gegevens, e-mailadres, telefoonnummer en andere informatie die nodig is om uw vraag of klacht in behandeling te nemen. Spando gebruikt deze gegevens ook om u op de hoogte te houden van uw vraag of klacht.

Het verstrekken van deze persoonsgegevens is niet verplicht. Indien u deze persoonsgegevens niet verstrekt, kan Spando echter mogelijk uw vraag of klacht niet in behandeling nemen of beantwoorden.

Nadat uw vraag of klacht is afgehandeld bewaard Spando de gegevens niet langer dan 36 maanden, tenzij de aard van de vraag of klacht noodzaakt om deze langer te bewaren.

1.3  Camerabeveiliging

De (kantoor)locaties van Spando zijn voorzien van camera’s. Dit is van belang voor uw veiligheid, maar ook voor die van het team van Spando en haar producten. De camerabeelden worden na 28 dagen verwijderd, tenzij er goede redenen zijn om de beelden langer te bewaren, bijvoorbeeld voor een politieonderzoek.

1.4  Deelnemen aan een actie

Wanneer uw meedoet aan een actie, is het voor Spando van belang om te weten wie er deelneemt. Om uw deelname te registreren en/of te bevestigen in de (klanten)database en om de eventueel gewonnen prijzen naar uw toe te kunnen sturen, hebben we een aantal gegevens van u nodig, zoals uw naam, adres, woonplaats, telefoonnummer, e-mailadres en/of andere gegevens die noodzakelijk kunnen zijn. Afhankelijk van de actie verwerkt Spando ook informatie over uw deelname, zoals reacties of antwoorden op een actie.

Het verstrekken van deze persoonsgegevens is niet verplicht. Indien u deze persoonsgegevens niet verstrekt is het echter helaas niet mogelijk om uw deelname aan de actie juist te verwerken.

Na afloop van de actie worden uw gegevens over uw deelname bewaard om eventueel prijzen toe te kunnen sturen en vragen over de actie te kunnen beantwoorden. Wij bewaren uw gegevens niet langer dan 36 maanden nadat de actie is afgelopen.

1.5  Bezoek Spando website(s)

Spando maakt op www.spando.nl en www.spando.be gebruik van cookies en andere technieken om onder meer websitebezoeken meetbaar te maken. Cookies zijn kleine informatiebestanden die bij een bezoek aan de website worden opgeslagen op het apparaat waarmee u de website(s) van Spando bezoekt, zoals een computer, mobiele telefoon of tablet. Spando maakt gebruik van verschillende soorten cookies.

Functionele cookies

Functionele cookies zijn noodzakelijk om de website(s) goed te laten werken. Dit zijn o.a. cookies die ervoor zorgen dat: u veilig kunt surfen, uw browserinstellingen worden uitgelezen, zodat de website(s) optimaal op uw beeldscherm weergegeven wordt/worden.

Analytische cookies

Met analytische cookies verzamelt Spando statistieken van de gebruikers van de website. Door het websitegebruik te meten, kan Spando haar website(s) blijven verbeteren in het voordeel van haar bezoekers/gebruikers.

Tracking cookies

Met tracking cookies kan Spando uw surfgedrag volgen. Op die manier kan Spando en adverteerders aan de hand van uw surfgedrag gepersonaliseerde online advertenties en op maat gemaakte content tonen.

Social media plug-in cookies

Social media plug-in cookies zijn cookies die functionaliteiten van social media websites mogelijk maken. Denk hierbij aan een Google-plattegrond met interactieve routebeschrijving, een 'like'-knop voor Facebook of het uitwisselen van informatie, zoals het delen van vacatures en het bekijken van video's via social media.

Meer informatie over cookies, kunt u lezen in het ‘Cookiestatement’.

 

2. Social Media

Spando maakt gebruik van social media om u onder andere op de hoogte te houden van de (nieuwste) producten, renovatieprojecten en acties. Spando is te volgen op Facebook, Twitter, Instagram, Google+ en YouTube. Aan het gebruik van social media zijn geen voorwaarden vanuit Spando verbonden, maar wel gaat u akkoord met de voorwaarden van het social media platform.

Spando maakt gebruik van de advertentiemogelijkheden van social media platforms. Spando toont u advertenties op basis van de gegevens die het social media platform met uw toestemming verzamelt, bijvoorbeeld dat u Spando volgt, geïnteresseerd bent in de producten/projecten van Spando of dat u in een bepaalde regio woont. Spando heeft geen invloed op welke gegevens social media platforms van u verzamelen. De voorwaarden waaronder uw gegevens door de social media platforms worden verzameld, waaronder ook het privacybeleid, staan op de website van het desbetreffende social media platform vermeld.

 

3. Links naar andere websites

De website(s) van Spando bevat(ten) links naar andere websites, zoals Facebook, Twitter, Google+ en Instagram. Deze Privacy statement geldt alleen voor de Spando website(s) en daarom wordt u aangeraden de privacyverklaring van de websites waarnaar verwezen wordt ook te raadplegen.

 

4. Met wie deelt Spando uw persoonsgegevens?

Spando kan uw persoonsgegevens doorgeven aan andere Spando entiteiten. Spando schakelt daarnaast bij de uitvoering van haar activiteiten derden in, zoals marketingspecialisten die ondersteuning bieden bij campagnes, acties en technische dienstverleners ten behoeve van het beheer van de klantendatabase van Spando. Deze externe partijen mogen uw gegevens alleen gebruiken om de desbetreffende dienst uit te voeren. Spando zorgt ervoor dat deze derden zorgvuldig met uw informatie omgaan en zich houden aan de geldende wet- en regelgeving. Spando geeft uw informatie niet door aan derden voor commerciële doeleinden.

Uitsluitend indien Spando hiertoe wettelijk is verplicht, worden persoonsgegevens verstrekt aan toezichthouders, fiscale autoriteiten en/of opsporingsinstanties.

 

5.    Beveiliging van uw persoonsgegevens

Spando gaat uiterst zorgvuldig om met uw persoonsgegevens. Spando heeft verschillende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies en onrechtmatig gebruik. Zo beveiligd Spando haar systemen en applicaties volgens de geldende standaarden voor informatiebeveiliging. Dit geldt ook voor de door Spando ingeschakelde derde partijen.

 

6.    Inzage, wijzigen, blokkeren en verwijdering van uw gegevens

Wanneer u, uw persoonsgegevens in wilt zien, wilt laten wijzigen, blokkeren of deze wilt laten verwijderen, kunt u contact opnemen met Spando via: 

Spando B.V.

Kempweg 1
6051 JM Maasbracht
Nederland

Tel.: 0475 202 158

E-Mail: info@spando.nl

Spando B.V.

PB 10131
3680 Maaseik
België

Tel.: 089 680 175

E-Mail: info@spando.be

Om misbruik te voorkomen zal Spando vragen om bepaalde bekende gegevens te verstrekken, zodat er gecontroleerd kan worden of u inderdaad degene bent aan wie de persoonsgegevens toebehoren. Ook kan gevraagd worden om uzelf te identificeren. Wanneer het gaat om inzage in persoonsgegevens gekoppeld aan een cookie, dient u een kopie van de cookie in kwestie mee te sturen. U kunt deze terugvinden in de instellingen van uw browser. 

Natuurlijk helpen wij u graag verder als u klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Mocht u er desondanks toch niet samen met Spando uitkomen, dan heeft u ook het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

7. Contactgegevens

Als u vragen of klachten hebt over uw privacy en/of over dit Privacy statement dan kunt u contact opnemen met Spando via onderstaande contactgegevens:

 

Spando B.V.

Kempweg 1
NL- 6051 JM Maasbracht

Nederland

Tel.: 0475 202 158

E-Mail: info@spando.nl

Handelsregister: Kamer van Koophandel (NL)

Registernummer: 70665079

SPANDO BV

Boven de Wolfskuil 14
6049 LZ Herten
Nederland

Spando