Algemene voorwaarden

Artikel 1 Geldigheid van deze voorwaarden

1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten aangegaan door Spando BV expert in spanplafonds, gevestigd te Maasbracht, hierna te noemen Spando; aangegaan met de afnemer/consument, hierna te noemen opdrachtgever.

1.2 Bijzondere van de voorwaarden van Spando afwijkende bepalingen zijn slechts bindend indien deze schriftelijk zijn overeengekomen.

 

Artikel 2 Algemene voorwaarden van contractpartners en/of derden

2.1 Spando aanvaardt slechts de toepasselijkheid van algemene voorwaarden van contractpartners en/of derden als deze uitdrukkelijk en schriftelijk worden overeengekomen.

2.2 Eventuele toepasselijkheid van vorengenoemde algemene voorwaarden laten echter de toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van Spando onverlet, tenzij deze strijdig zijn met die algemene voorwaarden van contractpartners en/of derden.

2.3 Algemene voorwaarden worden slechts door Spando aanvaard onder bovengenoemde condities en vinden slechts toepassing op de daarvoor bestemde transactie. Latere transacties zullen niet automatisch wederom afgehandeld worden via die inkoopvoorwaarden.

 

Artikel 3 Aanbiedingen

3.1 Alle aanbiedingen en/of offertes zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld. De opgegeven prijzen gelden voor levering af bedrijf of magazijn van Spando, exclusief omzetbelasting en exclusief eventuele emballage.

3.2 Gegevens in drukwerken verstrekt door Spando zijn aan wijziging onderhevig zonder voorafgaand bericht, zij binden Spando niet.

 

Artikel 4 Afspraken

Afspraken of overeenkomsten met ondergeschikte leden van het personeel van Spando binden hem niet, voor zover ze door Spando niet zijn bevestigd. Als ondergeschikt personeel zijn in dit verband te

beschouwen alle werknemers en medewerkers die geen procuratie hebben.

 

Artikel 5 Offerte

5.1 Alle offertes zijn gedurende 30 dagen na offertedatum geldig, tenzij uit de offerte anders blijkt. Zij zijn gebaseerd op de door de opdrachtgever verstrekte gegevens, tekeningen en daaraan ontleende maten en eventueel door Spando gedane opmetingen. De opdrachtgever is verplicht Spando te informeren over feiten en/of omstandigheden die de uitvoering van de overeenkomst kunnen beïnvloeden, voor zover hij die kende of behoorde te kennen. Bij alle plafonds worden bij het meten van de oppervlakten de grootste lengte- en breedtematen aangehouden. Ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen, opgaven van maten en gewichten, stalen en modellen afkomstig van Spando zijn zo nauwkeurig mogelijk.

5.2 In de offerte zal uitdrukkelijk worden opgenomen een volledige omschrijving van de te leveren zaken en te verrichten werkzaamheden, de totale (koop)prijs alsook de levertijd en zullen de risico’s voor beide partijen worden aangeven. Spando wijst de opdrachtgever in de offerte op zijn zorgplicht voor artikelen, materialen en gereedschappen van Spando die zich ter plaatse van het werk bevinden, onverlet de wettelijke aansprakelijkheid van de opdrachtgever.

5.3 Bij bestelling op afroep bevat de offerte behalve een aanduiding van dit begrip tevens informatie over de elementen genoemd in artikel 8. De offerte geeft inzicht in de prijs van de materialen en in de prijsvormingmethode die voor de uit te voeren werkzaamheden zal worden gehanteerd: aanneemsom of regie.

5.4 Bij de prijsvormingmethode aanneemsom komen partijen een vast bedrag overeen waarvoor de werkzaamheden zullen worden verricht; bij de prijsvormingmethode regie doet Spando een nauwkeurige opgave van de prijsfactoren (o.a. uurtarief en eenheidsprijzen van de benodigde materialen).

5.5 Spando kan op verzoek van de consument een indicatie geven van de te verwachten uitvoeringskosten door het noemen van een richtprijs. De offerte vermeldt de betalingscondities. Alle werkzaamheden die niet genoemd zijn in de offerte vallen niet onder de overeenkomst en kunnen prijsverhogend werken.

5.6 De opdrachtgever moet Spando in de gelegenheid stellen de werkzaamheden naar behoren uit te voeren. Indien op de opdrachtgever ter zake specifieke verplichtingen rusten, zal Spando de consument daarop in de offerte uitdrukkelijk wijzen. Hieronder kan bijvoorbeeld worden verstaan de verplichting dat het pand waarin gewerkt wordt glasdicht is of het vereiste dat de vloeren vrij zijn van kalk, cement- en vuilresten en van losse gedeelten en de verplichting dat de installatiepunten, de leidingen en de afvoerpijpen aanwezig zijn conform de tekening van Spando.

5.7 Bij een op afstand gesloten overeenkomst is artikel 7:46c van het BW van toepassing.

 

Artikel 6 Overeenkomst

6.1 De overeenkomst van koop en verkoop van goederen, wordt eerst bindend voor Spando door zijn bevestiging.

6.2 Alle overeenkomsten worden steeds afgesloten op basis van de op het tijdstip van afsluiting geldende prijzen.

6.3 Elke met Spando aangegane overeenkomst bevat de ontbindende voorwaarde dat hem van voldoende kredietwaardigheid van de opdrachtgever zal blijken, zulks uitsluitend te zijner beoordeling. Opdrachtgever zal toestaan dat Spando zonodig informatie betreffende hem opvraagt.

6.4 Gegevens betreffende het aangebodene zoals eigenschappen, maten, gewichten enz., alsmede gegevens in drukwerken, tekeningen, afbeeldingen e.d. door Spando bij de aanbieding verstrekt, zijn voor hem niet bindend en worden te goeder trouw gegeven.

6.5 Aanbetaling: Spando is gerechtigd bij het aangaan van een overeenkomst met de opdrachtgever een aanbetaling te vragen. De hoogte van het maximum percentage is afhankelijk van het product. In het geval van een overeenkomst met een zakelijke opdrachtgever (niet consument) mag altijd een aanbetaling gevraagd worden en gelden geen maximum percentages. Voor alle producten geldt een maximum aanbetalingpercentage van 25%.

Op afstand gesloten overeenkomst: bij een op afstand gesloten overeenkomst is artikel 7:46d van het BW van toepassing.

 

Artikel 7 Prijzen

7.1 Prijswijziging: indien na het sluiten van een overeenkomst met een opdrachtgever maar voor de op- of aflevering een wijziging van de prijs optreedt, zal deze wijziging geen invloed hebben op de overeengekomen prijs, indien deze zich voordoet binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst.

7.2 Prijswijzigingen na de hierboven genoemde periode van drie maanden worden doorberekend aan de opdrachtgever. De opdrachtgever heeft alsdan de mogelijkheid zich akkoord te verklaren met de gewijzigde prijs of te annuleren als bedoeld in artikel 17. Dit is slechts anders indien bij het sluiten van de overeenkomst door Spando wordt gesteld dat de levertijd langer is dan drie maanden.

7.3 Prijsverhogingen worden aan zakelijke opdrachtgevers doorberekend.

7.4 Het bepaalde in dit artikel is niet van toepassing op prijswijzigingen in het kader van opruimingen, opheffingsuitverkopen, showroom-modellen, kortingen, acties, aanbiedingen en dergelijke.

7.5 Eigendomsvoorbehoud: Spando blijft eigenaar van de door hem aan de opdrachtgever verkochte zaken zolang de opdrachtgever de koopprijs en het eventueel meerdere verschuldigde niet volledig aan Spando heeft voldaan.

7.6 De opdrachtgever is verplicht voor zorgvuldige behandeling zorg te dragen en mist het recht de zaken aan derden af te staan of in onderpand af te geven, te belenen, of uit de ruimten waar zij geleverd zijn te verwijderen of te doen verwijderen, totdat de gehele koopsom en eventueel daarbij komende rente en gemaakte kosten die terecht zijn gevorderd volledig zijn betaald.

7.7 Spando is gerechtigd in geval de opdrachtgever, bedoeld in het voorgaande lid, surseance van betaling is verleend, diens faillissement is uitgesproken of wettelijke schuldsanering op hem als natuurlijk persoon van toepassing is verklaard om de overeenkomst zonder ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden.

7.8 Zekerheidstelling bij zakelijke opdrachtgevers: bij een overeenkomst met een zakelijke opdrachtgever is Spando gerechtigd alvorens te leveren of met de levering of nakoming van de overeenkomst voort te gaan, voldoende zekerheid voor het nakomen van de betalingsverplichtingen van de opdrachtgever te vorderen.

7.9 Schadevergoeding bij zakelijke opdrachtgevers: Spando is bij de uitvoering van een overeenkomst met een zakelijke opdrachtgever nimmer tot enige andere schadevergoeding gehouden dan in deze voorwaarden uitdrukkelijk is neergelegd, met name niet tot het vergoeden van andere directe of indirecte schade, waaronder begrepen schade van derden, winstderving en dergelijke.

7.10 Voorrijkosten: Spando is gerechtigd voorrijkosten in rekening te brengen, mits dit bij het sluiten van de overeenkomst is afgesproken.

 

Artikel 8 Levertijd

8.1 Onder levertijd wordt verstaan de in de overeenkomst bepaalde termijn, waarbinnen de prestatie moet zijn verricht. De levertijd is vast tenzij een vermoedelijke levertijd is overeengekomen.

8.2 De overeengekomen leveringstermijnen zijn geen fatale termijnen, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Bij niet tijdige levering dient de opdrachtgever Spando schriftelijk in gebreke te stellen.

8.3 Bij overschrijding van de vermoedelijke levertijd wordt Spando een nadere termijn gegund om alsnog te leveren. Deze nadere termijn is gelijk aan de oorspronkelijke vermoedelijke levertijd met een maximum van een maand. Indien Spando alsnog binnen deze nadere termijn levert, zal een eventuele prijsverhoging binnen deze termijn niet worden doorberekend.

8.4 Bij overschrijding van deze nadere termijn dan wel van de vast overeengekomen levertijd heeft de opdrachtgever het recht de overeenkomst zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst te ontbinden en/of schadevergoeding te verlangen.

8.5 Bij overschrijding van de vermoedelijke dan wel vast overeengekomen levertijd is Spando bij een overeenkomst met een zakelijke opdrachtgever niet aansprakelijk voor gevolgschade, hoe ook genaamd.

8.6 Bij een overeenkomst met een consument opdrachtgever is Spando gehouden die schade te vergoeden die in een zodanig verband met de overschrijding staat, dat zij haar mede gezien de aard van de aansprakelijkheid en de aard van de schade kan worden toegerekend.

8.7 Indien bestelling op afroep, dat wil zeggen de mededeling van de opdrachtgever dat besteld kan worden, wordt overeengekomen, dan geldt vanaf de afroep de bij de overeenkomst afgesproken vaste of vermoedelijke levertijd. Afroep dient te geschieden binnen negen maanden na het sluiten van de overeenkomst, tenzij anders is overeengekomen.

8.8 Wanneer bestelde goederen, na het verstrijken van de leveringstermijn niet door de opdrachtgever zijn afgeroepen, staan die goederen voor zijn rekening en risico te zijner beschikking opgeslagen. Na deze termijn wordt de overeenkomst als geannuleerd beschouwd en is artikel 14 van toepassing.

Bij een op afstand gesloten overeenkomst is artikel 7:46f van het BW van toepassing in samenhang met lid 2 van artikel 7:46j van het BW.

 

Artikel 9: Rechten en plichten van Spando

9.1 Spando levert de overeengekomen zaken goed en deugdelijk en naar de bepalingen van de overeenkomst. De door hem te verrichten werkzaamheden voert Spando goed, deugdelijk en naar de bepalingen van de overeenkomst uit.

9.2 Spando neemt bij de levering van zaken en bij uitvoering van werkzaamheden de daarop van toepassing zijnde wettelijke voorschriften in acht, zoals deze van kracht zijn of zullen zijn ten tijde van de levering/uitvoering.

9.3 Spando is verplicht de opdrachtgever er tijdig voor het sluiten van de overeenkomst op te wijzen dat de opdrachtgever verplicht is ervoor te zorgen dat de plaats waar de werkzaamheden moeten worden verricht geschikt is om deze te verrichten, zoals: de plaats waar de op-/aflevering moet geschieden deugdelijk kan worden afgesloten; er voldaan is aan de bouwkundige en/of installatievoorschriften; er elektriciteit, verwarming, water en voldoende ventilatie aanwezig is. Indien Spando niet aan zijn hier genoemde plicht voldoet, dient hij de daardoor door de consument geleden directe schade en kosten te vergoeden. De door hemzelf geleden directe schade en kosten komen alsdan voor zijn eigen rekening.

9.4 Spando wijst de opdrachtgever voorts op:

onjuistheid in de opdracht of opgedragen werkzaamheden, waaronder het werken op een ondeugdelijke ondergrond;

gebreken en ongeschiktheid van zaken, waaronder materialen of hulpmiddelen, die door de consument ter beschikking zijn gesteld;

een en ander voor zover Spando deze kent of redelijkerwijs behoort te kennen. Voldoet Spando niet aan deze informatieplicht, dan is hij aansprakelijk voor de schade, tenzij hem deze niet is toe te rekenen.

9.5 Spando verstrekt over de noodzaak van het gebruik van bijzondere hulpmiddelen zoals een lift of een kraan, indien hij is geïnformeerd door de opdrachtgever, de informatie die van hem voor zover zijn deskundigheid strekt mag worden verwacht. Partijen spreken af voor wiens rekening en risico het gebruik van de bijzondere hulpmiddelen komt.

9.6 Spando verplicht zich na aanvang het werk regelmatig voort te zetten.

9.7 Spando draagt er zorg voor dat het werk wordt verricht door ter zake deskundige personen.

9.8 Spando heeft in beginsel het recht op termijnverlenging indien de uitvoering van het werk wordt vertraagd ten gevolge van omstandigheden die voor risico van de opdrachtgever komen.

 

Artikel 10: Rechten en plichten van de opdrachtgever

10.1 De opdrachtgever stelt Spando in de gelegenheid de zaken af te leveren dan wel het werk te verrichten.

10.2 De opdrachtgever zorgt ervoor dat Spando tijdig kan beschikken over de voor het werk benodigde goedkeuringen (vergunningen e.d.) en de voor het werk te verschaffen gegevens zoals de ligging van de leidingen.

10.3 De opdrachtgever is verplicht ervoor te zorgen dat de plaats waar de werkzaamheden moeten worden verricht geschikt is om deze te verrichten, zoals: de plaats waar de op-/aflevering moet geschieden deugdelijk kan worden afgesloten; er voldaan is aan de bouwkundige en/of installatievoorschriften; er elektriciteit, verwarming, water en voldoende ventilatie aanwezig is. Indien de consument niet aan zijn plicht voldoet, dient hij de daardoor door Spando geleden aantoonbare directe schade en redelijke kosten te vergoeden. De door hemzelf geleden directe schade en kosten komen alsdan voor zijn eigen rekening.

10.4 De opdrachtgever draagt het risico voor schade veroorzaakt door:

onjuistheden in de opgedragen werkzaamheden;

onjuistheden in de door de opdrachtgever verlangde constructies en werkwijzen;

gebreken aan de (on)roerende zaak waaraan het werk wordt verricht;

gebreken in materialen of hulpmiddelen die door de opdrachtgever ter beschikking zijn gesteld.

10.5 De opdrachtgever stelt Spando op de hoogte van bijzondere omstandigheden die bijvoorbeeld het gebruik van een lift of een kraan noodzakelijk maken. Partijen spreken af voor wiens rekening en risico het gebruik van de bijzondere hulpmiddelen komt. Indien de opdrachtgever tekort is geschoten in het uitvoeren van zijn informatieverstrekking zijn de kosten van het gebruik van bijzondere hulpmiddelen voor diens rekening.

10.6 De opdrachtgever dient er voor te zorgen dat door derden uit te voeren werkzaamheden en/of leveringen die niet tot het werk van Spando behoren, zodanig en zo tijdig worden verricht dat de uitvoering van het werk daarvan geen vertraging ondervindt. Indien niettemin vertraging in de zin van dit lid ontstaat, dient de opdrachtgever Spando daarvan tijdig in kennis te stellen.

De opdrachtgever zorgt ervoor dat in de ruimte waar de werkzaamheden plaatsvinden of hebben plaatsgevonden geen andere werkzaamheden worden verricht die schade kunnen veroorzaken.

De opdrachtgever zorgt ervoor dat de plaats van aflevering van de zaken goed bereikbaar is, dat voorts, voor zover dat in zijn vermogen ligt, al het mogelijke wordt gedaan om een vlotte op- aflevering mogelijk te maken en, indien van toepassing, dat de ruimte waar de werkzaamheden worden uitgevoerd tijdig beschikbaar is.

10.6 Indien de aanvang of de voortgang van het werk wordt vertraagd door omstandigheden als bedoeld in de voorgaande leden, dient de opdrachtgever de daarmee voor Spando verbandhoudende schade te vergoeden, indien deze omstandigheden de opdrachtgever kunnen worden toegerekend.

10.7 De opdrachtgever is verplicht zorg te dragen voor de artikelen, materialen en gereedschappen van Spando die zich ter plaatse van het werk bevinden totdat de koopsom volledig is voldaan, welke zorgplicht hij bij voorkeur via een verzekering concretiseert.

10.8 De opdrachtgever die tegen het uitdrukkelijke advies van Spando aandringt op het verrichten van bepaalde werkzaamheden is aansprakelijk voor de hierdoor ontstane schade.

 

Artikel 11: Opslag van zaken

11.1 Ingeval de overeengekomen zaken na aanbieding tot levering op de afgesproken leverdatum niet worden aanvaard, anders dan wegens gebrekkige levering dan wel omdat de opdrachtgever de zaken niet wil aanvaarden, zal Spando binnen een redelijke termijn een tweede levering doen. Spando is na weigering dan wel na tweede levering gerechtigd opslagkosten en eventuele verdere aantoonbare schade en redelijke kosten aan de opdrachtgever in rekening te brengen.

11.2 Ingeval ook de tweede levering niet wordt aanvaard, zal Spando:

nakoming van de overeenkomst vorderen, opslagkosten, eventueel verdere aantoonbare schade en redelijke kosten in rekening brengen;

dan wel eerst de zaken 30 dagen onder berekening van opslagkosten voor de opdrachtgever in opslag houden; indien de te leveren zaken daarna nog niet door de opdrachtgever zijn afgenomen, is Spando gerechtigd de overeenkomst als geannuleerd te beschouwen als bedoeld in artikel 17. Indien Spando de overeenkomst als geannuleerd beschouwt, wordt het annuleringsbedrag verhoogd met het bedrag van de opslagkosten voor de 30 dagen.

11.3 Indien de zaken door de opdrachtgever zijn betaald, zal Spando de zaken maximaal drie maanden in opslag houden, waarbij aan de opdrachtgever redelijke interne of externe opslagkosten in rekening worden gebracht, gelet op onder meer de verkoopwaarde van de zaken en de duur van de opslagperiode, tenzij anders overeengekomen.

11.4 Gaat de opdrachtgever na verloop van drie maanden nog niet over tot afname van de zaken, dan wordt de overeenkomst geacht te zijn geannuleerd als bedoeld in artikel 17, waarbij in redelijkheid gemaakte interne of externe opslagkosten door Spando in rekening mogen worden gebracht. Alvorens Spando hiertoe mag overgaan, dient hij het voornemen hiertoe schriftelijk of elektronisch aan de opdrachtgever mede te delen.
11.5 Het risico van brand en beschadiging wordt door Spando in geval van een consumentenkoop voor zijn rekening door verzekering gedekt.

 

Artikel 12: Vervoer en beschadiging bij aflevering

12.1 In de overeenkomst is, tenzij anders overeengekomen, begrepen het vervoer van de gekochte zaken door Spando, die het risico van beschadiging en verlies draagt. Worden de gekochte zaken door een beroepsvervoerder bezorgd, dan is Spando gehouden te zorgen voor genoegzame verzekering.

12.2 Indien bij aflevering van zaken beschadigingen worden geconstateerd, dient door Spando op het ontvangstbewijs aantekening van de beschadiging te worden gemaakt.

12.3 Indien bij aflevering geen gelegenheid bestaat om eventuele beschadigingen aan de geleverde zaken te constateren, dient dit door de opdrachtgever op het ontvangstbewijs te worden vermeld. Het verdient sterke aanbeveling uiterlijk waarneembare beschadigingen binnen twee werkdagen na aflevering bij Spando te melden.

 

Artikel 13 Emballage

Indien noodzakelijk wordt emballage tegen kostprijs berekend en niet teruggenomen. De noodzakelijkheid van het gebruik van emballage is ter beoordeling van Spando.

 

Artikel 14 Aanbetaling

Spando is gerechtigd bij het aangaan van de overeenkomst een aanbetaling van minimaal 25% te vragen. Indien door een toerekenbare tekortkoming in de nakoming gelegen aan de zijde van Spando de overeenkomst wordt ontbonden heeft de opdrachtgever het recht op terugbetaling van de gedane aanbetaling, benevens schadevergoeding, zoals verder in deze voorwaarden geregeld, waarvan in ieder geval de wettelijke rente over het door hem vooruitbetaalde bedrag deel uitmaakt.

 

Artikel 15 Materialen

15.1 Een spanplafond is een gespannen kunststof met een dikte van circa 0,2 millimeter. Spanplafonds zijn uitgevoerd in mat of glanzend, doordat het oppervlak is bewerkt met een matte of gladde wals. Een plafond is derhalve nooit geheel vrij van sporen van de gebruikte wals. Het is mogelijk dat er zich bij bepaalde ongunstige lichtinval motieven van de gebruikte wals aftekenen. Een hoogglans plafond heeft een spiegelend effect, het is echter geen glasspiegel maar een kunststoffolie dus zal het oppervlak nooit geheel vrij zijn van kleine afdrukken ten gevolge van productie en behandeling. Als gevolg van productie wisselingen kunnen er kleurverschillen per geleverde productie ontstaan. De geleverde zaken kunnen dus ook enigszins afwijken van de verkoopstalen in kleur en uitvoering.

15.2 Een spanplafond is meestal opgebouwd uit een aantal banen die aan elkaar zijn gelast. Een lasnaad is in meer of mindere mate zichtbaar, afhankelijk van bijvoorbeeld de lichtval of het type plafond.

15.3 Een Spando textiel plafond is een geweven plafond met een PU coating. Deze kunnen uiteraard kleine afwijkingen hebben in weefpatroon of door het proces van het opbrengen van de coating. Foutmarge, binnen A1 kwaliteit grenzen, volgens Europese criteria van de textielindustrie. Ongunstig lichtinval en/of strijklicht zal dergelijke sporen benadrukken.

15.4 Afhankelijk van de leefomstandigheden, is na verloop van tijd, een verkleuring mogelijk als gevolg van licht, nicotine en verbrande koolstoffen. Bij het schoonmaken van plafonds mogen geen agressieve reinigers gebruikt worden, maar de gebruikelijke fijnwasmiddelen.

15.5 Door drukverschillen kan het plafond enigszins door zogenaamde membraanwerking bewegen. Plafonds mogen niet blootgesteld worden aan hogere temperaturen van 60 Celsius dus de opdrachtgever dient voorzichtig te zijn met bijvoorbeeld straalkachels of open vuur of verlichtingsarmaturen.

15.6 Geringe afwijkingen in kwaliteit, kleur, hardheid, satinage, dikte enz., geven geen reden tot afkeuring. Bij de beoordeling of een levering buiten de toelaatbare grenzen afwijkt, moet een gemiddelde uit de levering worden genomen. Ondergeschikte veranderingen (b.v. kleine modelveranderingen) van of aan de door Spando doorgeleverde artikelen, geven geen reden tot afkeuring.

15.7 Bij print of opdruk op een geweven plafond is op print- of opdrukkwaliteit afhankelijk van de het aangeleverde beeldmateriaal. De printkleuren kunnen afwijken van het aangeleverde

beeldmateriaal.

 

Artikel 16 Wijziging van de opdracht

16.1 Wijzigingen in de oorspronkelijke order, van welke aard ook, schriftelijk of mondeling door of namens de opdrachtgever aangebracht, die hogere kosten veroorzaken dan waarop bij de prijsopgave kon worden gerekend, worden de opdrachtgever extra in rekening gebracht.

16.2 Door de opdrachtgever, na het verstrekken van de opdracht, alsnog verlangde wijzigingen in de uitvoering daarvan, moeten door de opdrachtgever tijdig en schriftelijk aan Spando ter kennis zijn gebracht. Worden de wijzigingen mondeling of per telefoon opgegeven dan is het risico voor de tenuitvoerlegging van de wijzigingen voor rekening van de opdrachtgever.

16.3 Aangebrachte wijzigingen kunnen tot gevolg hebben, dat de voor de veranderingen overeengekomen levertijd door Spando buiten zijn verantwoordelijkheid wordt overschreden.

 

Artikel 17 Annuleren

17.1 Indien de opdrachtgever de opdracht annuleert en/of de goederen weigert af te nemen, is hij verplicht de door Spando reeds aangeschafte materialen en grondstoffen, al dan niet bewerkt of verwerkt tegen de kostende prijs, inclusief lonen en sociale lasten aan te nemen en te betalen en is hij overigens jegens Spando gehouden tot een volledige vergoeding van het reeds gepresteerde. Opdrachtgever zal eveneens aan Spando als schadeloosstelling verschuldigd zijn het bedrag van 1/3 van de overeengekomen prijs. Opdrachtgever is voorts verplicht Spando te vrijwaren tegen vorderingen van derden als gevolg van de annulering van de opdracht en/of weigering van de

goederen.

17.2 Onverminderd het vermelde in het vorige lid van dit artikel behoudt Spando zich alle rechten voor om volledige nakoming van de overeenkomst en/of volledige schadevergoeding te

vorderen.

 

Artikel 18 Extra kosten, meerwerk en/of minderwerk

18.1 Kosten die ontstaan doordat de opdrachtgever in gebreke is gebleven de uitvoering of voortgang van het werk mogelijk te maken, worden de opdrachtgever extra in rekening gebracht. Meerwerk en/of minderwerk zal naar billijkheid worden verrekend. Tot meerwerk behoren in het algemeen: alle werkzaamheden en leveranties, die niet in de overeenkomst zijn begrepen en die door de opdrachtgever worden verlangd.

18.2 Onder minderwerk wordt verstaan: het overeengekomene dat met instemming van beide partijen niet wordt uitgevoerd. Niet te bevloeren vlakken, bijvoorbeeld kolommen en insprongen, worden niet in mindering gebracht. Snijverlies wordt niet geminderd. Op verzoek van de opdrachtgever zullen de restanten bij hem door Spando worden achtergelaten.

 

Artikel 19 Reclame

19.1 Het Spando Plafond is bedoeld als decoratief plafond en kan nimmer als bouwkundig plafond worden beschouwd. Vandaar dat klachten die het gevolg zijn van onvoldoende luchtdicht-, waterdicht of spijkervrij maken van het bestaande bouwkundige plafond niet geldend gemaakt kunnen worden.

19.2 Opdrachtgever is verplicht terstond na de levering van de goederen deze grondig te inspecteren op gebreken en bij aanwezigheid daarvan, Spando terstond schriftelijk op de hoogte te brengen. Indien de opdrachtgever niet binnen 8 dagen na de dag van de levering Spando wijst op gebreken, die bij grondig onderzoek konden worden opgemerkt, dan wordt de opdrachtgever geacht met de staat waarin het gekochte is geleverd, in te stemmen en vervalt ieder recht op reclame.

19.3 Spando dient in staat te worden gesteld ingediende reclames te controleren. Bij overeenstemming zal een schriftelijke verklaring worden opgesteld die door beide partijen dient te worden ondertekend.

19.4 Indien de reclame naar het oordeel van Spando juist is, zal hij hetzij een billijke schadevergoeding betalen tot ten hoogste de factuurwaarde van de geleverde goederen, hetzij de geleverde goederen gratis vervangen na terugzending daarvan in de originele toestand.

 

Artikel 20 Conformiteit en garantie

20.1 Voor verkochte en geleverde dan wel geïnstalleerde goederen met fabriek resp. importeurs of groothandelgarantie gelden slechts de door deze leveranciers gestelde garantiebepalingen. Garantie wordt slechts verstrekt op geleverde materialen doch niet op uren, deze worden in rekening gebracht.
20.2 De geleverde zaak moet die eigenschappen bezitten die de opdrachtgever op grond van de overeenkomst bij normaal gebruik mag verwachten (conformiteit). Dit geldt tevens bij bijzonder gebruik voor zover dit door partijen bij het sluiten van de overeenkomst is voorzien. Wordt aan deze verwachtingen niet voldaan, dan heeft de opdrachtgever recht op reparatie respectievelijk vervanging, ontbinding en/of prijsvermindering.

20.3 Spando verstrekt bovenop zijn wettelijke verplichting genoemd in lid 1 de opdrachtgever garantie op de geleverde zaak, voor zover het betreft gebreken waarvan Spando niet aannemelijk kan maken dat deze het gevolg zijn van niet met de bestemming corresponderend gebruik. Tenzij uitdrukkelijk bij het aanbod naar voren gekomen en schriftelijk of elektronisch anders overeengekomen, wordt de garantie gegeven volgens het volgende systeem:
tot één jaar na factuurdatum: de kosten van reparatie resp. vervanging, met inbegrip van de vracht- en voorrijkosten, komen volledig voor rekening van Spando;

één jaar en tot twee jaar na factuurdatum: de kosten van reparatie, resp. vervanging, met inbegrip van de vracht- en voorrijkosten, komen voor 2/3 gedeelte voor rekening van Spando;

na twee jaar en tot drie jaar na factuurdatum: de kosten van reparatie resp. vervanging, met in- begrip van de vracht- en voorrijkosten, komen voor 1/3 gedeelte voor rekening van Spando
20.4 Het recht op vervanging komt Spando niet toe voor zover het gebrek redelijkerwijs is te herstellen.

20.5 Het recht op vergoeding van de vracht- en voorrijkosten wordt na verhuizing buiten Nederland beperkt tot die kosten die Spando kwijt zou zijn geweest als de opdrachtgever was blijven wonen op het adres waarop de zaak is afgeleverd.

De datum van indiening van de klacht door de opdrachtgever is beslissend voor de toepassing van bovengenoemd systeem.

20.6 Indien door de fabrikant van de zaken een verdergaande garantie wordt gegeven aan Spando, geldt deze garantie ook voor de opdrachtgever.

20.7 Garantiebepalingen zijn slechts van kracht bij het met de bestemming corresponderend gebruik van de geleverde zaken of van het uitgevoerde werk.

20.8 Spando is verplicht zich als een goed opdrachtgever te gedragen, waaronder bijvoorbeeld wordt verstaan dat de zaak goed en afdoende wordt onderhouden en oordeelkundig wordt behandeld.

20.7 Afwijkingen aan het geleverde betreffende kleur, slijtvastheid, structuur en dergelijke, welke uit technisch oogpunt aanvaardbaar zijn volgens geldende, gebruikelijke normen, dan wel handelsgebruik, kunnen het recht op garantie en/of schadevergoeding beperken of uitsluiten.

 

Artikel 21 Aansprakelijkheid

21.1 Spando is niet aansprakelijk voor de kosten, schaden en interesten die mochten ontstaan als direct of indirect gevolg van: Overmacht, zoals verder in deze voorwaarden is omschreven; Daden of nalatigheden van de opdrachtgever, zijn ondergeschikten, dan wel andere personen die door of vanwege hem te werk zijn gesteld; Nalatigheden van de opdrachtgever in het onderhoud van de

geleverde zaken; Beschadigingen aan de geleverde zaken ten gevolge van mechanische en chemische dan wel biologische invloeden van buitenaf; Buitengewone luchtvochtigheidcondities in de ruimte waarin de geleverde zaken zijn aangebracht en/of geleverd; Verkleuring van de geleverde zaken ten gevolge van de inwerking van licht, nicotine en verbrande koolstoffen; Enige andere van buiten afkomende oorzaak.

21.2 Spando is slechts aansprakelijk, voor zover zijn verzekering dit dekt, dan wel tot maximaal de factuurwaarde, voor schade aan het werk, hulpstukken materiaal en materieel, alsmede aan het werk en/of eigendommen van de opdrachtgever en/of derden, voor zover ontstaan door schuld van Spando of van hen, die door Spando te werk zijn gesteld.

21.3 Spando zal in beginsel niet gehouden zijn geleden bedrijf en/of gevolgschade van een opdrachtgever te vergoeden zulks afhankelijk van de aard van de schuld.

 

Artikel 22 Overmacht

22.1 Buitengewone omstandigheden, zoals onder andere stormschade en andere natuurrampen, belemmering door derden, belemmering in het vervoer in het algemeen, gehele of gedeeltelijke werkstakingen, oproer, oorlog of oorlogsgevaar zowel hier te lande als in het land van herkomst van de materialen, uitsluitingen, verlies of beschadiging van goederen bij transport naar Spando of de opdrachtgever, niet of niet tijdige levering van goederen door leveranciers van Spando, ex- en importverboden, gehele of gedeeltelijke mobilisatie, belemmerende maatregelen van enige overheid, brand, storingen en ongevallen in het bedrijf of in de middelen van vervoer van Spando, dan wel in de middelen van vervoer van derden, het opleggen van heffingen of andere overheidsmaatregelen, die een wijziging in de feitelijke omstandigheden meebrengen, leveren voor Spando overmacht op, die hem ontheffen van zijn verplichting tot levering zonder dat de opdrachtgever enigerlei recht op schadevergoeding van welke aard of hoe ook genaamd kan doen gelden.

22.2 Spando is in deze of dergelijke gevallen gerechtigd, zulks geheel te zijner eigen beoordeling om de koopovereenkomst te annuleren of deze op te schorten, respectievelijk te wijzigen, totdat de buitengewone omstandigheden hebben opgehouden te bestaan, waarbij de opdrachtgever verplicht is de eventuele geleverde prestatie te betalen.

 

Artikel 23 Eigendomsvoorbehoud

23.1 Zolang Spando geen volledige betaling inzake van een overeenkomst van partijen met betrekking tot de koop/verkoop (inclusief eventuele schade, kosten en rente daaronder begrepen) heeft ontvangen, blijven de geleverde goederen, eigendom van Spando.

23.2 Spando heeft het recht deze goederen terug te vorderen en tot zich te nemen, indien de nalatige opdrachtgever zijn faillissement aanvraagt of in staat van faillissement wordt verklaard, surseance van betaling aanvraagt of verkrijgt, op hem de schuldsaneringsregeling ingevolge de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen van toepassing wordt verklaard dan wel beslag op het geheel of een gedeelte van zijn eigendommen c.q. vermogen wordt gelegd.

23.3 Alle daden van beschikking met betrekking tot de verkochte en geleverde goederen, zijn de opdrachtgever verboden, zolang hij niet aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan.

 

Artikel 24 Wanprestatie en ontbinding

24.1 Indien de opdrachtgever op enigerlei wijze wanprestatie pleegt, zal hij daarvoor alleen reeds in gebreke zijn zonder dat enige ingebrekestelling vereist is. Onverminderd het bepaalde in het Burgerlijk Wetboek zal Spando ingeval van wanprestatie het recht hebben zijn verplichtingen uit de gesloten overeenkomst op te schorten, de overeenkomst geheel of ten dele zonder rechterlijke tussenkomst als ontbonden te verklaren, zulks te zijner keuze.

24.2 Partijen hebben het recht om de overeenkomst met onmiddellijke ingang, zonder rechterlijke tussenkomst per aangetekend schrijven te ontbinden indien: De andere partij één of meer verplichtingen voortvloeiende uit de overeenkomst niet nakomt en nadat aan hem een redelijke termijn is gegund om alsnog na te komen. Spando heeft voorts ingeval opdrachtgever een of meer verplichtingen niet nakomt het recht, zulks ter zijner keuze, om de uitvoering van de overeenkomst op te schorten. De andere partij faillissement aanvraagt of in staat van faillissement wordt verklaard, surseance van betaling aanvraagt of verkrijgt, op haar de schuldsaneringsregeling ingevolge de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen van toepassing wordt verklaard dan wel beslag op het geheel of een gedeelte van haar eigendommen c.q. vermogen wordt gelegd. De andere partij komt te overlijden, onder curatele wordt gesteld of wordt ontbonden. De andere partij overgaat tot staking of overdracht van haar bedrijf of van plan is Nederland te verlaten.

24.3 Spando is indien hij op lid 2 van dit artikel een beroep doet gerechtigd om enig bedrag verschuldigd door de opdrachtgever op grond van door Spando reeds verleende diensten, zonder dat enige waarschuwing of ingebrekestelling vereist is in zijn geheel op te eisen, alles onverminderd het recht van Spando op vergoeding van kosten, schade en interesten.

 

Artikel 25 Betaling

25.1 Betalingen, ook die in termijnen, dienen binnen 14 dagen te geschieden na indiening van de nota, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

25.2 Spando is gerechtigd indien de betaling van het verschuldigde niet binnen de gestelde termijn door hem is ontvangen, aan de opdrachtgever een rente ad. 1,25% per maand te berekenen, gerekend vanaf de dag van verzending van de facturen.

25.3 Spando is voorts gerechtigd, buiten de hoofdsom en rente om van de opdrachtgever alle kosten, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, door de niet betaling veroorzaakt te vorderen, waaronder begrepen de kosten van advocaat, procureur, zaakwaarnemer, gerechtsdeurwaarder en incassobureau.

25.4 Alle te maken gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten komen voor rekening van de opdrachtgever. De buitengerechtelijke zullen worden berekend overeenkomstig het rapport Voorwerk II dan wel, indien dit Rapport niet langer actueel is, overeenkomstig de tarieven die door de Nederlandse Vereniging voor Rechtspraak alsdan redelijk zullen worden geacht. Tevens worden de buitengerechtelijke kosten verhoogd met alle kosten voor juridisch advies en bijstand.

25.5 Uit het enkele feit dat Spando zich heeft verzekerd van de hulp van een derde blijkt de grootte en de gehoudenheid tot betaling van de buitengerechtelijke kosten.

 

Artikel 26 Toepasselijk recht

Op alle door Spando gesloten overeenkomsten en/of verrichte handelingen is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing; deze overeenkomsten en/of handelingen worden geacht in Nederland te zijn gesloten, respectievelijk verricht.

Artikel 27 Klachten
Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten volledig en duidelijk omschreven, bij voorkeur schriftelijk of elektronisch, worden ingediend bij Spando tijdig nadat de opdrachtgever de gebreken heeft ontdekt. Bij consumentenkoop van een roerende zaak is een kennisgeving binnen een termijn van twee maanden na de ontdekking van het gebrek in elk geval tijdig. Niet tijdig indienen van de klacht kan tot gevolg hebben dat de opdrachtgever zijn rechten ter zake verliest.

 

Artikel 28 Geschillen

28.1 Alle geschillen voortvloeiende uit de tussen partijen gesloten overeenkomsten, daaronder begrepen de enkele invordering van het verschuldigde, zullen voor de Burgerlijke Rechter van de vestigingsplaats van Spando, indien deze dit wenst, aanhangig worden gemaakt voor zover de Burgerlijke Rechter daartoe wettelijk bevoegd is.

28.2 Geschillen tussen consument en Spando over de totstandkoming of de uitvoering van overeenkomsten met betrekking tot door deze Spando te leveren of geleverde diensten en zaken, kunnen zowel door de consument als door de Spando aanhangig worden gemaakt bij de Geschillencommissie Wonen, Bordewijklaan 46, Postbus 90600, 2509 LP Den Haag.
28.3 Een geschil wordt door de Geschillencommissie slechts in behandeling genomen indien de consument zijn klacht eerst bij Spando heeft ingediend. Nadat de klacht bij Spando is ingediend, moet het geschil uiterlijk drie maanden na het ontstaan daarvan bij de Geschillencommissie aanhangig worden gemaakt.
28.4 Wanneer de consument een geschil aanhangig maakt bij de Geschillencommissie is Spando aan deze keuze gebonden.
28.5 Indien Spando een geschil aanhangig wil maken bij de Geschillencommissie moet hij de consument vragen zich binnen vijf weken uit te spreken of hij daarmee akkoord gaat. Spando dient daarbij aan te kondigen dat hij zich na het verstrijken van de voornoemde termijn vrij zal achten het geschil bij de rechter aanhangig te maken.
28.6 De Geschillencommissie doet uitspraak met inachtneming van de bepalingen van het voor haar geldende reglement. De beslissingen van de Geschillencommissie geschieden krachtens dat reglement bij wege van bindend advies. Het reglement voorziet daarnaast in oplossing van het geschil door tussenkomst van een bemiddelingsdeskundige. Het reglement wordt desgevraagd toegezonden door de Geschillencommissie Wonen. Voor de behandeling van een geschil is een vergoeding verschuldigd.
28.7 Uitsluitend de rechter dan wel de hierboven genoemde Geschillencommissie is bevoegd van geschillen kennis te nemen.

 

Artikel 29 Privacy en AVG wetgeving

29.1 Middels het vrijgeven van onder meer NAW gegevens, mailadres en telefoonnummer door de consument aan Spando, gaat de consument ermee akkoord dat deze persoonsgegevens worden opgenomen in de klantendatabase van Spando. Het verwerken en opslaan van de persoonsgegevens van de consument is noodzakelijk voor de uitvoering en de administratieve afhandeling betreft het spanplafond.

29.2 Tevens geeft de consument met het akkoord gaan van deze voorwaarden, toestemming aan Spando om na afloop van de plafondrenovatie, een evaluatiemail en periodiek een nieuwsbrief toegestuurd te krijgen.

29.3 De gegevens die Spando van de consument opgeslagen heeft in de klantendatabase, worden gedurende 7 jaar, wegens belasting technische redenen, na de aankoop van het spanplafond bewaard.

29.4 Consumentgegevens verwerkt Spando volgens de richtlijnen die de AVG wetgeving hieraan stelt.

SPANDO BV

Boven de Wolfskuil 14
6049 LZ Herten
Nederland

Spando